Reis voorwaarden

Totstandkoming van overeenkomsten

De overeenkomst tussen Jambo Afrika en de deelnemer komt tot stand na ontvangst door Jambo Afrika van het (digitaal) ondertekende (via de website ingevulde) inschrijvingsformulier dan wel door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever. 

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier door Jambo Afrika, stuurt Jambo Afrika  een boekings bevestiging en factuur aan deelnemer. 

 

 

Health control formulier

Het is verplicht voor alle reizigers om binnen 48 uur voor vertrek het Health Control Formulier in te vullen en als pdf te mailen naar: info@jamboafrika.nl

Het doel hiervan is dat wij adequaat kunnen reageren als er calamiteiten zijn die betrekking hebben op de gezondheid en dat er duidelijkheid is rondom aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en intellectueel eigendom. 

Stap 1 Je naam, achternaam, geboortedatum, geslacht en passpoortnummer in te vullen. Dit is het documentnummer van je identiteitsbewijs of paspoort. Als laatste dien je hier ook je mobiele telefoonnummer en e-mailadres op te geven. 

Stap 2 Hier vul je je huisadresgegevens in. 

Stap 3 Geef aan met welke luchtvaartmaatschappij je vliegt, je vluchtnummer, stoelnummer en dag van aankomst in Benin. Heb je nog geen stoelnummer ontvangen? Vul dan een fictief stoelnummer in om zo het formulier af te kunnen ronden. 

Stap 4 Geef de namen, telefoonnummers en e mail adressen van twee personen die bij bijzonderheden geïnformeerd moeten worden. 

Stap 5 Je reisverzekering, je polisnummer, de contactpersoon en het telefoonnummer wat bij alarm gebeld moet worden. 

 Stap 6 De verklaring betreffende aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, auteursrecht & foto en filmmateriaal, gedragscode

Reisdata, -inhoud en -wijzigingen

De deelnemer krijgt, wanneer deze is ingedeeld in een reis schriftelijk bericht.

Jambo Afrika behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een reis, deze te annuleren, betaalde bedragen worden terugbetaald.

Informatiemateriaal/intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht op het informatiemateriaal rust te allen tijde bij Jambo Afrika of de auteur  (lezingen). Gebruik van het informatie materiaal anders dan voor uw eigen interesse is niet toegestaan, evenmin als het kopiëren, verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot het informatie materiaal behoren toe aan c.q. zijn intellectuele eigendom van Jambo Afrika.

Het is deelnemer niet toegestaan het materiaal van Jambo Afrika te reproduceren en / of openbaar te maken. 

Klachten en geschillen

Indien u ontevreden bent over onze diensten, kunt u ons dat zo spoedig mogelijk laten weten. Graag gaan we eerst een goed gesprek aan. Het verzoek is om contact op te nemen met de directie van Jambo Afrika  (Mevr. M Koenen of dhr A. Quenum) voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, is het mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of anders kunt u, uw klacht per email naar info@jamboafrika.nl. Een klacht kunt u tot 3 weken na het ontstaan van de klacht indienen.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging, waarin de afhandeltermijn (max. 2 maanden) wordt vermeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen zes weken in kennis gesteld waarin het uitstel wordt toegelicht, en een indicatie wordt gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.

 

Aansprakelijkheid

Jambo Afrika is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de reizen naar Benin.  Jambo Afrika is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Jambo Afrika toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Indien Jambo Afrika aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

 

Gedragscode

De gedragscode kent vier beginselen: Respect, integriteit, verantwoordelijkheid, professionaliteit.

Er wordt niet gediscrimineerd, niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

Een ieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en diens eigen levensloop te bepalen.

 

 

Foto en filmmateriaal

Neem geen foto's of film zonder overleg met betrokkenen (medereizigers, Kossilate, medewerkers team Benin, lokale bevolking).

Voor social media geldt: vertel je eigen verhaal, gevoel beleving, geen schriftelijke inhoud van geleerde informatie tijdens lezingen/workshops posten (intellectueel eigendom).

Ontplof je van nieuwsgierigheid?  Neem snel contact met ons op.

06-3851 0432, mirjam@africanhealing.nl

Snelle informatie vraag:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

African healing travel is een onderdeel van Jambo Afrika |  De Wellenkamp 1513, 6545NK Nijmegen | KVK: 09111621